Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že   dňa 15.10.2019  medzi 15,00 h – 17,00 h sa v obci uskutoční zber  nebezpečného dopadu  na ul. SNP pri kotolni P/K-4 (za obecným úradom).

Medzi nebezpečný odpad patrí:

  • zvyšky maliarskych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov atď. a obaly a absorbenty z týchto látok
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • batérie a akumulátory
  • tlačiarenské farby, tonery
  • papier, plasty, sklo, kovy, textil a pod. znečistené chemikáliami 
  • brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a pod.

Upozorňujeme, že sa nezbierajú staré zhrdzavené plechovice, PET či sklenené fľaše a bandasky s obsahom, ktorého zloženie nie je preukázateľné rozborom danej látky. Ďalej sa nezbiera azbest v akejkoľvek podobe (to znamená strešná krytina, rúry a podobne)