VZN 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom – zrušené

VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2019

VZN 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka

VZN 4/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka

VZN 5/2019 Zásady hospodárenia z majetkom obcezrušené

VZN 6/2019  O  výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa  v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka

VZN 7/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka

VZN 8/2019 o dani z nehnuteľností

VZN 9/2019 o miestnych daniach

VZN 10/2019  o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 11/2019, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmizrušené