Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o lesy