Víťazom obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte ŠA na ulici Lúčna sa stal Niko Valach, trvale bytom Kanianka.