Na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , k.ú. Kanianka, nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože do OVS sa žiaden uchádzač neprihlásil.