Na základe ďalšieho vykonaného laboratórneho vyšetrenia bolo zistené, že vo vzorke vody odobratej dňa 31.07.2018 vo VN Kanianka zvýšené množstvo cyanobaktérii /sinice/naďalej pretrváva, preto z hľadiska ochrany zdravia nedoporučujeme kúpanie.
RÚVZ – odd.HŽP Prievidza