VZN 1/2018 dotácie škola a školské zariadenia – NEPLATNÉ
VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
VZN 3/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019