Grafická časť

1_Širšie vzťahy

2_Komplexný návrh_kataster obce

3_Komplexný návrh_obec

4_Dopravná vybavenosť

5_Technická vybavenosť

6_Zábery PPF

7_Záväzné časti a VPS

Textová časť

UPN Kanianka_Návrh_Záväzná časť_Čistopis

UPN Kanianka_Text časť_Čistopis