VZN 1/2017 dotácie škola a školské zariadenia – NEPLATNÉ

VZN 2/2017, ktorým sa mení VZN o čistote obce a verejnom poriadku

VZN 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kanianka

VZN 4/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kanianka

VZN 5/2017 o používaní pyrotechniky na území obce Kanianka

VZN 6/2017  Dane a poplatky pre rok 2018  NEPLATNÉ

VZN 7/2017 Daň z nehnuteľností na rok 2018  NEPLATNÉ

VZN 8/2017 Dane a poplatky – doplnok  NEPLATNÉ