pozvánka

Konsolidovaná výročná správa obce 2015

Monitorovacia správa k 30.06.2016

Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie k 31.12.2016

Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku