pozvánka

Návrh VZN 7 o nakladaní s komunálnym odpadom

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku.
Obec Kanianka zverejňuje zámer prenájmu a modernizácie tepelného hospodárstva obce Kanianka, z dôvodu hodného zvláštneho zreteľa – dlhodobo udržateľnej výroby a dodávky tepla a TÚV z centrálneho zdroja, modernizácie tepelného hospodárstva a udržania ceny tepla pre odberateľov.

 

Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku

 

V súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí obec Kanianka zverejňuje zámer prevodu vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu k rodinnému domu medzi obcou Kanianka a Pavlom Huličiakom, bytom Košovská 329/45, Kanianka. Pavel Huličiak nadobudne novovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 122/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 v k.ú. Kanianka, ktorá bezprostredne susedí s parcelou, na ktorej má menovaný postavený rodinný dom.

Huličiak

V súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí obec Kanianka zverejňuje zámer prevodu vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu k rodinnému domu medzi obcou Kanianka a Ing. Jánom Kotríkom s manželkou Líviou Kotríkovou, bytom Pod vinicou 422/55, Kanianka. Jedná sa o časť z obecnej parcely reg. „C“ č.1674/3 o približnej výmere 157 m2.
Ing. Kotrík

V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec Kanianka zverejňuje zámer zriadenia vecného bremena na pozemku č. 1674/2 v prospech spoločnosti Filtson Development s.r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 70, 972 01 Bojnice, IČO: 35 857 510, za účelom vybudovania napojenia vstupov do bytových jednotiek domu Bojnická cesta č. 590.

Obecné zastupiteľstvo zverejňuje zámer prenájmu verejného priestranstva pre vybudovanie odstavných státí pre spoločnosť Filtson Development s.r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 70, 972 01 Bojnice, IČO: 35 857 510 v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a užívanie podľa § 21 ods. 1 písm. a) VZN č. 5/2015 za podmienky, že spoločnosť vybuduje 5 odstavných státí z užnej strany domu Bojnická cesta č. 590 na parcele č. 1674/2 a 4 odstavné státia zo západnej strany domu Bojnická cesta č. 590 na časti chodníka na parcele č. 1674/2. Odstavné státia budú majetkom obce Kanianka

Filtson