Predsedníčka DV Kanianka – Ivana Rybanská

Podpredsedníčka DV Kanianka – Aneta Vážanová

Pokladníčka, hospodárka – Jana Lipovská

Revízna komisia – Jana Grolmusová, Jana Píšová

Výročná členská schôdza sa konala dňa 15.2.2016.

Programový plán DV COOP Jednoty v Kanianke na rok 2016, schválený VČS.

Pre svojich členov a občanov samostatne zabezpečí podujatia:

návšteva kultúrnych podujatí:

– Koncert skupiny „Nedvědovci“

– Celoslovenská prehliadka seniorského divadla

– Oslava MDD v MŠ

– Brigáda – jarné upratovanie

 

Členská schôdza 2018

Dozorný výbor COOP Jednoty, SD v Kanianke pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá  sa bude konať  dňa   1. marca 2018 o 16,00 hodine v DOME KULTÚRY.

 

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
  2. Zhodnotenie činností dozorného výboru za rok 2017. Správa o čerpaní združených prostriedkov členov
  3. Informatívna správa o dosiahnutých výsledkoch podnikateľských aktivít družstva za rok 2017. Podnikateľský zámer družstva v roku 2018.
  4. Návrh programového plánu a rozpočtu čerpania združených prostriedkov členov pre rok 2018.
  5. Diskusia, uznesenie, záver