Eko Energia s.r.o. Kanianka vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca ekonóm-účtovník.


  1. 1.     Požadujeme splnenie nasledovných podmienok:

–         úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie;

–         prax v podvojnom účtovníctve minimálne 5 rokov, problematika DPH;

–          prax so správou bytov a nebytových priestorov, problematika vyúčtovania nákladov
         spojených s bývaním, ovládanie legislatívy v oblasti správy bytov.

–         ovládanie problematiky v oblasti vedenia a evidencie majetku;

–         užívateľské ovládanie PC (MS OFICE, najmä Excel a Word) a účtovných programov;

–         znalosť problematiky v oblasti mzdovej, daňovej, odvodovej, výkazníctvo a
           rozpočtovníctvo;

–         občianska a morálna bezúhonnosť;

–         referencie;

  1. 2.     náležitosti prihlášky:

–         meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje   (tel. číslo);

–         originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace);

–         úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

–         kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov;

–         štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia;

–         referencie, posudky, hodnotenia;

–         súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR  SR č.  
          428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení;

  1. 3.     spôsob a vykonanie výberu uchádzača:

–         uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej
         „Výberové konanie ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Eko Energia s.r.o.  
          Kanianka, SNP 583/1, 972 17 KANIANKA tak, aby táto bola
prebratá najneskôr
         10. októbra 2013 do 12:00 hod.;

–         Eko energia s.r.o. si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov;

–         výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru;

–         dátum pohovoru sa uskutoční na základe pozvánky;

–         uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky nebudú na pohovor pozvaní;