(1) Obecná polícia

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb
pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku
občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov ( pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach
e) vykonáva všeobecné zaväzne nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhod- nutia starostu,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom
a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúch-
nu tím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami
alebo dopravnými zariadeniami, objasnňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojích
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďaľšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.