Miestne dane a poplatky

Oznamovacia povinnosť FO

Oznamovacia povinnosť KO práv.osoby

Žiadosť na zníženie poplatku 2022

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie – v angličtine

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie – v nemčine

Potvrdenie o neprítomnosti – v slovenčine

Potvrdenie na úľavu v slovenskom jazyku

Usmernenie k úľave

Žiadosť-na-vrátenie-preplatku-KO

Žiadosť na vrátenie preplatku PES

Žiadosť na predaj – príležitostný predaj

Žiadosť na povolenie na trhovom mieste

Čestné vyhlásenie – trhové miesto registračná pokladnica

Čestné vyhlásenie – predaj z vlastnej činnosti

Oznámenie na daň za užívanie VP

Oznámenie – ovzdušie

 

Dotácie

Nová žiadosť o dotáciu + tlačivá

Stavebné

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce:

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti – k drobnej stavbe

Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti – k DS, UP a SÚ

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby k DS , UP a SÚ

Stavby – povolenie, kolaudácia:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vyhlásenie stavebného dozora SP

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k zmene stavby pred dokončením stavby
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti35 KB
Návrh na vydanie územného rozhodnutia43.88 KB
Žiadosť o odstránenie stavby37 KB

Ostatné:

Žiadosť-o-nájomný-byt

Prihláška na uvítanie detí do života

Životné prostredie
Informácie_výrub drevín

OÚ_Prievidza_ovocné dreviny_obnova

OÚ_Prievidza_ŠSOP-oznámenie

Žiadosť o výrub

Žiadosť o umiestnenie MZZO – St. povolenie6.99 KB
Žiadosť o umiestnenie stavby MZZO – Kol. rozhodnutie6.56 KB

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR.

Na obecný úrad je potrebné doniesť:

*občiansky preukaz,
*vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka,
*doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
*doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde, t.j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie systémy.)
*peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na obecnom úrade.

Doba vybavenia : do 30 dní

docziadost_o_registraciu

docziadost_o_vydanie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie

docziadost_o_zrusenie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie