Obecný úrad Kanianka vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam   v čase úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

  • poštou (Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17)
  • telefonicky (046/5186030)
  • e-mailom obec@kanianka.sk