Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

– fotokópia (resp. tlač strany) jednej strany listu formátu     0,20 €

– fotokópia (resp. tlač strany) obojstranne formátu A4          0,40 €

– kópia (resp. tlač strany) jednej strany listu formátu A3      0,40 €

– fotokópia (resp. tlač strany)  obojstranne formátu A3        0,80 €

– za 1 ks CD                                                                                      2,00 €

 

Poštovné poplatky:
Podľa platného cenníka.

 Spôsob úhrady:

v hotovosti: vložením finančných prostriedkov do pokladne,
bezhotovostným prevodom na účet IBAN: SK82 0200 0000 0031 4220 0757
poštovou poukážkou bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK82 0200 0000 0031 4220 0757