OBECNÝ ÚRAD KANIANKA, okr. PRIEVIDZA

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE KANIANKA č. 3

V zmysle § 6 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a § 2 odst. 2 zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii obec Kanianka vydáva toto Všeobecné záväzné naradenie:
                                                                               I.
Dňom 18. 6. 1992 zriaďuje obec obecnú políciu ako poriadkový útvar zabezpečujúci verejný poriadok v obci, ochranu životného prostredia v obci a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.                                                               
                                                                               II.
Činnosť obecnej polície, jej organizáciu, ako aj práva a povinnosti pracovníkov obecnej polície bližšie určuje „Štatút obecnej polície“ v súlade so zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii.                                                              
                                                                              III.
Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenuje obecné zastupiteľstvo.                                                               
                                                                              IV.
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci.

 

 

                                                                                                                   Jaroslav Antal

                                                                                                                   starosta obce

 

 

V Kanianke, dňa 23.6.1992