1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh (rodný, sobášny a úmrtný list) 1,50 €
2. Osvedčenie dopisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh za každú začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50 €
3. Osvedčenie a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis
0,50 €
3 €
4. Vydanie potvrdenia alebo písomnej informácie o pobyte osoby ( potvrdenie o žití a pobyte) 3 €
5. Žiadosť o nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 €
6. Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR 16,50 €
7. Uzatvorenie manželstva iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 16,50 €
8. Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby alebo mimo úradne určenej miestnosti 66 €
9. Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66 €
10. Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 165,50 €