Oznamujeme občanom, že počnúc dňom 01. 11. 2016  došlo k zmene v organizačnej štruktúre obecného úradu:

  • Prenesený výkon na úseku stavebného poriadku v zmysle § 117 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. je zabezpečovaný zamestnancom obce Ing. Renátou Kotríkovou a to každý pondelok, utorok (nestránkový)   a v stredu v čase od 7.45 hod. do 16.00 hod.
  • Služby na úseku sociálneho poradenstva, sociálnej posudkovej činnosti, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a jej zánik, bude v   zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonávať externe Mgr. Alena Grondžák Pechová a to výlučne na požiadanie zodpovedného zamestnanca obce, ktorým je Eva Belanová.