Bezpečnostné zložky boli a sú označované rôznymi menami. U nás bol donedávna oficiálnym názvom „ Zbor národnej bezpečnosti“ (ZNB). Vo svete je asi najbežnejším označením „ polícia“ , nachádzame ale aj ďaľšie, napríklad „ četníctvo“ , „žandarménia“ , „milícia“ . Výraz polícia má korene v gréckom slove polis ( obec, mesto ), v prenesenom slova zmysle štát. Názov žendarménia či žandarménia,užívaný v tejto forme napríklad na Slovensku či v Rusku, má svoj pôvod vo francúzkom gens d armes ( ozbrojenci ). V českom prostredí sa pre ne vžil výraz „četníctvo“. Slovo četník je juhoslovanského pôvodu a bývalo v neskorších dobách užívané ako označenie pre lupičov alebo banditov ( podľa toho, že sa často združovali do čiat), neskoršie, obracaním významu pre príslušníkov oddielov, určených k boju s bandi tizmom. K uvedeným typom sa zaraďujú i označenia „strážnik“ ,odvodené od názvu „policajná stráž “, „bezpečnostná stráž “ a pod . Pomenovanie „karabinieri“ ( carabinieri ) v Taliansku je odvodené od ich pôvodnej výzbroje – karabíny.V niektorých komunistických štátoch boli bezpečnostné zložky označované ako milície (napríklad v bývalom Sovietskom zväze, Bulharsku, Poľsku, Juhoslávii ). Slovo pochádza z latinského miles ( vojak ). Správy o policajných inštitúciach sa objavujú najskôr v antických štátoch . Napríklad už v 4.storočí pred n.l. pôsobili v Aténach lukostrelci konajúci poriadkovú službu. V starom Ríme nachádzame mestské „kohorty“(cohortes urbanae) aj mestských hasičov (cohortes vigilum) konajúcich hliadkovú službu.V stredoveku sa stretávame s mestskými žoldniermi, ktorí v mieri vykonávali poriadkovú službu v uliciach, strážili mestské väznice, strážili mestské brány, hradby a pod.

     Za pravlasť moderného četníctva sa môže považovať Francúzko. Pôvodné francúzke četníctvo zo začiatku 17.storočia bolo určené na ochranu kráľovej osoby a udržalo sa v elitných vojskách kráľovského dvora ( Maison du Roi ) takmer do začiatku Francúzkej revolúcie. Moderná polícia sa však začala budovať v Anglicku . Zbor konstáblov založený v Londýne v roku 1829 bol napodobovaný mnohýni inštitúciami v ďaľších štátoch . Podľa londýnskeho vzoru bola v roku 1845 zriadená polícia v Madride ( Guardia civil ) , v roku 1848 v Berlíne, v roku 1852 v Paríži ( Gardies de la paix ). Po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 mestskej polícii v Uhorsku, ako prvej zo zložiek mestskej správy, určoval kompetencie organizačný štatút mesta. Policajný mestský kapitán mal osobitné postavenie ako veliteľ aparátu polície.Zasadal v mestkom valnom zhromaždení s právom hlasovania a bol členom mestkej rady.Činnosť mestkej polície v období monarchie spočívala vo vyšet-rovaní krádeží, pátraní po osobách,v kontrole cestovných pasov, v pátrní a postihovaní osôb poburujúcich obyvateľstvo.V postihu osôb, ktoré sa bez povolenia zdržovali v meste, ďalej v prihlasovaní osôb na policajnom kapitanáte, v evidencii cudzincov, v prešetrovaní rôznych žiadostí, napríklad aj o podporu v starobe a pod. Policajný kapitán sa ďalej vyjadroval k žiadosti o stavebné povolenie, hlásil výskyt nákazlivých chorôb u dobytka, vydával potvrdenie o kontrole kvality mlieka atď.     

     Medzi prvé právne akty po vzniku Československej republiky v roku 1918 patrila takzvaná recepčná norma ( zákon č.11/1918 Zb.), ktorou sa v podstate prevzal existujúci štátny aparát. Osvedčený recipovaný systém z Rakúsko – Uhorska rozdeloval pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi mestskú (obecnú ) políciu, štátnu a četníctvo. Na Slovensku všetku správnu agendu obstarávali dovtedy samostatné municípia. V každom municípiu bola zriadená mestská municipálna polícia. Po vzniku ČSR sa urýchlene pristúpilo k reforme štátnej správy s cieľom získať rozhodujúci vplyv v municípiach. Ministerstvo vnútra si zabezpečilo „poštátnenie“ polície výnosom z roku 1919.Vládne nariadenie č.51/1936 Zb. o organizácii policajnej správy a služby preto umožňovalo zriaďovať štátne policajné úrady všade, kdekoľvek sa to uznalo za vhodné, bez ohľadu na súhlas alebo nesúhlas obce. Ešte pred oslobodením Československa vo februári 1945, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila Národná bezpečnosť na Slovensku.

     Do ZNB boli začlenené aj obecné polície kon z roku 1948 o Národnej bezpečnosti dal potom za obecnými políciami bodku na dlhšie obdobie. Ich oživenie nastalo až po roku 1989. Písal sa rok 1991 a na svet sa dostal zákon č.564 /1991 Zb. o obecnej polícii. Na jeho základe sa začali vytvárať mestské a obecné polície V zmysle § 6 odst.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení si dňa 18.6.1992 obec Kanianka zriaďuje obecnú políciu ako poriadkový útvar zabezpečujúci verejný poriadok v obci.

 

 

História obecnej polície

 

i 366495

Viedenská mestská hotovosť v r.1571    ( purkmajster Hans von Thau )

Historická uniforma

Historická uniforma Autor: 

Historická uniforma

Historická uniforma


Cyklistický oddiel brnenskej mestskej polície r. 1906

Cyklistický oddiel brnenskej mestskej polície r. 1906

Rakúske četnické typy na fotografiách z prelomu 19. a 20. stor

Rakúske četnické typy na fotografiách z prelomu 19. a 20. stor