Prihlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :

– Občiansky preukaz
– Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list   dieťaťa
– Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
– Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie,   kde sa hlásite k pobytu
– Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa   hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho   manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
– Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte:

– Občiansky preukaz
– Správny poplatok – 3,00 €
– Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa   predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu:

– Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
– Občiansky preukaz
– Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3mesiace
– Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu