MUDr. Pavlo Grytsenko

https://www.e-vuc.sk/tsk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/prievidza/ambulancia-zubneho-lekarstva-pavlo-grytsenko-kanianka-kaniankadent.html?page_id=122490