Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Bc.Ivan Pekár MBA – predseda
 • Mgr. Andrea Filt, LL.M.
 • Ľubica Vidová

Komisia kultúry, ZPOZ, školstva a voľnočasových aktivít:

 • Mgr. art. Jozef Baláž – predseda
 • Bc.Ivan Pekár MBA – podpredseda
 • Mgr. Marieta Bielická
 • Mgr. Jana Stančeková
 • Dušan Žíbek
 • Darina Rybárová – zapisovateľ

Komisia športu a telesnej kultúry:

 • Michal Kollár – predseda
 • Jozef Fazika – podpredseda
 • Ing. Igor Perniš
 • Michal Pánis
 • Tomáš Peciar
 • Ing. Katarína Borková – zapisovateľ

Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku:

 • Ing. Katarína Šimová – predseda
 • Andrej Baláž – podpredseda
 • Ing. Ľuboš Tuchyňa
 • Ing. Tomáš Vážan
 • Ing. Martin Badák – zapisovateľ

Komisia finančná, majetková, podnikateľská, škodová, likvidačná a pre Eurofondy:

 • Richard Marko – predseda
 • Ing. Lenka Richterová – podpredseda
 • Mgr. art. Jozef Baláž
 • Vladimír Belokostolský
 • Ing. Iveta Lorencová – zapisovateľ

Komisia sociálno-bytová, zdravotníctva a opatrovateľskej služby:

 • Miroslava Hollá – predseda
 • Silvia Ligasová – podpredseda
 • MUDr. Miroslava Staňová
 • Antónia Chudá
 • Samuel Štorcel
 • Ing. Henrich Gajdošech – zapisovateľ

Komisie a členovia jednotlivých komisií budú vykonávať svoju činnosť od 08.02.2023