Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť môžete podať:

  • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad, SNP 583/1, 972 17 Kanianka
  • osobne priniesť v písomnej forme na miesto prvého kontaktu, resp. do podateľne obce v sídle Obecného úradu, SNP 583/1, 972 17 Kanianka v úradných hodinách
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Kanianke v úradných hodinách, kde bude s Vami spísaný úradný záznam, resp. záznam z ústnej sťažnosti