Organizačná smernica o verejnom obstarávaní č. 1/2011zrušená, nahradená smernicou č. 1/2016
Interná smernica č. 2/2011 o zákaze fajčenia na pracovisku
Smernica č. 3/2011 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností obce Kanianka – zrušená, nahradená smernicou 1/2018
Smernica starostu obce Kanianka č. 1/2012 o používaní služobného motorového vozidla Obecnej polície Kanianka
Smernica č. 1/2013 o organizácii pracovnej doby
Smernica č. 1/2016 o verejnom obstarávaní – dňom 1.1.2017 bola smernica o verejnom obstarávaní zrušená a obec postupuje podľa zákona  č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní
Zásady odmeňovania poslancov
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
Dodatok 2 k zásadám odmeňovania poslancov
Interná smernica č. 1/2018 – Zásady pre  vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Kanianka
VZOR EVIDENCIE STAZNOSTI