[wptab name=’2010′]

VZN 12010 Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení s majetkom obce NEPLATNÉ

[/wptab]
[wptab name=’2009′]

VZN 12009 VZN,ktorým sa upravujú podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb obce Kanianka
VZN 12009 dodatok Dodatok č. 1 k VZN 1/2009 opatrovateľská služba
VZN 22009 VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené, nahradené VZN č. 7/2011 NEPLATNÉ
VZN 32009 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kanianka NEPLATNÉ

[/wptab]
[wptab name=’2008′]

VZN 12008 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka ktorým sa určujú názvy nových ulíc
VZN 32008 VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, určenie sadzobníka miestnych poplatkov NEPLATNÉ
VZN 52008 VZN č. 5/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska  (cintorínsky poriadok) NEPLATNÉ

[/wptab]
[wptab name=’2007′]

VZN 12007 Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok)
VZN 32007 VZN ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrada za túto službu NEPLATNÉ

[/wptab]
[wptab name=’2005′]

VZN 12005 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

[/wptab]
[end_wptabset]