VZN 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdusia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Kanianka
VZN 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka  NEPLATNÉ
VZN 3/2016 podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kanianka
VZN 4/2016 Trhový poriadok
VZN 5/2016 ktorým sa určuje názov novej ulice Východná
VZN 6/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kanianka č. 1/2010 o hospodárení s majetkom obce Kanianka  NEPLATNÉ
VZN 7/2016 odpady Kanianka  NEPLATNÉ
VZN 8/2016 DaP na rok 2017  NEPLATNÉ 
VZN 9/2016 DzN na rok 2017  NEPLATNÉ