VZN 12013 O zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku
na území obce Kanianka
Dodatok č.2 k 1/2011 O výške príspevku zákonného zástupcu na čiastonú úhradu nákladov za pobyt
a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka
VZN 22013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území obce Kanianka
VZN 32013 O čistote obce a verejnom poriadku
Dodatok č.1 k 42011 O nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Kanianka
Dodatok č. 3 k VZN 12011 O výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka
VZN 42013 O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 52013 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka
VZN 62013 O výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka