VZN 12012 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení NEPLATNÉ
VZN 22012 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce NEPLATNÉ
VZN 32012 O podmienkach určovania a  vyberania miestnych daní a  miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené
VZN 42012 Prevádzkový poriadok pohrebiska /cintorínsky poriadok/NEPLATNÉ
VZN 52012 O hospodárení s majetkom obce Kanianka NEPLATNÉ
VZN 62012 O čase predaja a čase poskytovania služieb v prevádzkárňach v obci Kanianka
VZN 72012 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole NEPLATNÉ
Dodatok č. 2 K VZN 1/2009 – úhrada za sociálne služby NEPLATNÉ