Orgánmi obce Kanianka sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov v jednom volebnom obvode, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány: Komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • komisia na ochranu verejného záujmu
  • komisia kultúry, ZPOZ, školstva a voľnočasových aktivít
  • komisia športu a telesnej kultúry
  • komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku
  • komisia finančná, majetková, podnikateľská, škodová, likvidačná a pre Eurofondy
  • komisia sociálno-bytová, zdravotníctva a opatrovateľskej služby

Komisie a členovia jednotlivých komisií budú vykonávať svoju činnosť od 08.02.2023

Starosta obce Kanianka je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Organizačná štruktúra

Výkon funkcie zástupcu starostu

Výkon funkcie zástupcu starostu

Výkon funkcie zástupcu starostu