V roku 2023 bude odpad z Kanianky zbierať obchodná spoločnosť HATER HANDLOVÁ, čo sú technické služby mesta Handlová

HARMONOGRAM VÝKUPU PAPIERA

Pondelok –  6.2.2023,  3.4.2023,  5.6.2023,  7.8.2023,  2.10.2023,  4.12.2023

  • od 15:00 – pri Lesanke
  • od 15:20 – ul. Školská č. 11

Utorok – 7.2.2023,  4.4.2023,  6.6.2023,  8.8.2023,  3.10.2023,  5.12.2023

  • 15:00 – na tržnici pri OcÚ
  • 15:20 – pri starom kultúrnom dome

UPOZORNENIE

Žiadame občanov, aby do hnedých nádob na kuchynský biologický rozložiteľný odpad nehádzali iný odpad, ako tam má byť. Zvýšenú cenu za odstránenie odpadu, ktorý nemá byť v týchto smetiakoch, musí uhradiť obec a bude premietnutá do poplatku obyvateľstvu.

ZBERNÝ DVOR – prevádzka

Zberný dvor v obci Kanianka bude od 1.2.2023 otvorený  nasledovne:

STREDA:  9:00 hod. – 17:00 hod.

SOBOTA:  9:00 hod. – 17:00 hod.

Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.

Pri dovoze odpadu na zberný dvor sa občan obce preukazuje občianskym preukazom. Odpad, ktorý môže bezplatne doviezť je limitovaný a jedná sa o:

  • nábytok (v rozobratom stave, samostatne kovové časti, samostatne drevené časti, samostatne iné časti)
  • elektroodpad v nerozobratom stave, monitory nesmú byť rozbité
  • drevený odpad a odpad zo záhrad (BRO okrem jedálenských zbytkov)

Spoplatnený je:

  • drobný stavebný odpad (okrem okien), na 1 obyvateľa a rok je možné doviezť 1 tonu, alebo 1 m3/obyvateľ. Cena zodpovedá skutočným nákladom, ktoré obci vyúčtuje zberová spoločnosť. Pokiaľ stavebný úrad v rozhodnutí určil likvidáciu stavebného odpadu na náklady stavebníka, odpad likviduje stavebník samostatne na vlastné náklady, nie na zbernom dvore.

Odpad odoberá obec len od obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce Kanianka, ktorý majú vysporiadané všetky záväzky voči obci.

OZNAM  – BIO odpad

Zberová spoločnosť oznamuje občanom, aby na BRO odpad používali len vedierka a ich obsah vysypali do hnedých kontajnerov. Pretože  nastali problémy s    likvidáciou bio sáčkov,  tieto do hnedých kontajnerov nevyhadzujte. Môžete ich použiť na ostatný komunálny odpad a  vyhadzovať do kontajnera na komunálny odpad.

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Zverejnenie údajov o odpadoch za rok 2022

Miera triedenia odpadov za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2022

Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácností od fyzických osôb – rok 2022

Zverejnenie ročného výkazu o komunálnom odpade za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2020

Údaje o vytriedení rok 2020

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2019

Údaje o vytriedení rok 2019