Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky najmä čl. 64-71)
  • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami na úseku samosprávnych činností (čl. 68   Ústavy Slovenskej republiky)