Prvá písomná zmienka:   rok 1463

Počet obyvateľov:

1970 – 560

1980 – 639

1991 – 3 171

2001 – 3823

2011 – 4112

2013 – 4136

2017 – 4050

2021 – 3974

 

Rozloha obce: 794 ha

Pôda:

  • poľnohospodárska 240 ha
  • lesná 499 ha
  • zastavaná 45 ha
  • vodná plocha 8 ha
  • nevyužitá 2 ha

Spôsob zriadenia obce

Obec Kanianka sa zriadila zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.