Prvá písomná zmienka: r. 1463
Počet obyvateľov: 4100
Rozloha obce: 794 ha
Pôda:

  • poľnohospodárska 240 ha
  • lesná 499 ha
  • zastavaná 45 ha
  • vodná plocha 8 ha
  • nevyužitá 2 ha

 

Spôsob zriadenia obce

Obec Kanianka sa zriadila zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.