Hlavné menu

 

Prihlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :

- Občiansky preukaz
- Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list   dieťaťa
- Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
- Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie,   kde sa hlásite k pobytu
- Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa   hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho   manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu 

Potvrdenie o trvalom pobyte:

- Občiansky preukaz
- Správny poplatok – 3,00 €
- Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa   predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu:

- Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
- Občiansky preukaz
- Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3mesiace
- Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu