Hlavné menu

VZN 12011 VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka - zrušené
VZN 12011 dodatok Dodatok č. 1 k VZN 1/2011 o  výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka - zrušené
VZN 22011 VZN o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka - zrušené
VZN 32011 VZN - Štatút obce Kanianka
VZN 42011 VZN o odpadoch - zrušené
VZN 52011 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v obci Kanianka
VZN 62011 VZN o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Kanianka - zrušené
VZN 72011 VZN č. 7/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené
VZN 82011 VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 8/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Kanianka, SNP 587/4, 972 17 Kanianka, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka pre školský rok 2012/2013 - zrušené
Dodatok č. 1
K VZN 1/2009 - opatrovateľská služba - zrušené