Hlavné menu

Úľavy na odvoz TKO

doctlačivá_na_úľavu_za_rok_2016__žiadosť-1.doc

Dotácie

docŽiadosť o poskytnutie dotácie prílohy k žiadosti215.79 KB

Stavebné
docOhlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác v byte41.56 KB
docŽiadosť o pridelenie bytu57.5 KB
docOhlásenie drobnej stavby32 KB
docŽiadosť o stavebné povolenie27.55 KB

docŽiadost o predĺženie platnosti stavebného povolenia.doc31 KB
docŽiadosť o zmenu stavby pred dokončením66.5 KB
docŽiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.doc
docNávrh na kolaudáciu35 KB
docŽiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti35 KB
docNávrh na vydanie územného rozhodnutia43.88 KB
docŽiadosť o odstránenie stavby37 KB

Životné prostredie
docŽiadosť o povolenie na výrub dreviny.doc
docŽiadosť o umiestnenie MZZO - St. povolenie6.99 KB
docŽiadosť o umiestnenie stavby MZZO - Kol. rozhodnutie6.56 KB

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR.

Na obecný úrad je potrebné doniesť:

*občiansky preukaz,
*vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka,
*doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
*doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde, t.j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie systémy.)
*peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na obecnom úrade.

Doba vybavenia : do 30 dní

docziadost_o_registraciu

docziadost_o_vydanie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie

docziadost_o_zrusenie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie