Hlavné menu

Obec Kanianka sa zriadila zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23. - 24. 11. 1990.