Hlavné menu

Vážení stravníci Obecnej vývarovne v Kanianke, vzhľadom k vysokému nárastu cien energií a potravín a ostatných vstupov oznamujeme stravníkom a odberateľom obedov, že

od 1.6.2022  sa mení cena stravného nasledovne:

dôchodcovia         3,90 €/obed

ostatní stravníci   4,40 €/obed

Nové stravné  lístky si je možné zakúpiť 1.6.2022  v priestoroch vývarovne, v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. Zároveň Vám oznamuje, že stravné lístky je potrebné použiť najneskôr do konca mesiaca máj 2022.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Soňa Raffayová – vedúca vývarovne

Obec Kanianka Vás na základe požiadavky Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor  upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení a ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Touto cestou upozorňujeme vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciou opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Na základe upozornenia občanov, sa má v okolí vleku v Kanianke pohybovať medvedica s mladými. Upozorňujeme občanov na opatrnosť pri pohybe v lese, najmä v časti Ondrejovo koryto – okolie panelovej cesty v strede vleku pri ul. Pod vinicou. Obec písomne požiada o riešenie situácie MŽP SR.