Hlavné menu

V súvislosti s procesom schvaľovania plánu zóny v IV. stavbe IBV v Kanianke obec oznamuje, že tento proces predchádza následnému zhotoveniu realizačnej projektovej dokumentácie a novému usporiadaniu pozemkov v dotknutom území. V súčasnosti plán zóny ešte nie je schválený. Po ukončení uvedených úkonov, rozhodne obecné zastupiteľstvo o forme prevodu dotknutých pozemkov, pričom proces prevodu sa v roku 2020 neuskutoční. Z uvedených dôvodov oznamujeme záujemcom, aby si nepodávali žiadosti o kúpu pozemkov, nakoľko  proces prevodu majetku obce bude zverejnený na webovej stránke obce a uskutoční sa transparentným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí a to verejnou obchodnou súťažou alebo dražbou. Informácia bude zverejnená v dostatočnom časovom predstihu. 

Obec Kanianka ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 Zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje podľa § 23 stavebného zákona začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „IBV Pánsky háj – IV. stavba“.

prerok navrh – oznam VV

1 Širšie vzťahy

2 Výkres komplexného urbanistického návrhu

3a Výkres verejnej dopravy

3b Vodné hospodárstvo

3c Energetika a telekomunikácie

4 Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia

5 Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, určenie pozekov na VPS

6 DOLOŽKA CIVILNEJ OCHRANY

textova cast

STRÁNKOVÉ HODINY

OBECNÉHO ÚRADU V KANIANKE Z DÔVODU MIMORIADNEJ SITUÁCIE –

S PLATNOSŤOU OD 20.5.2020  DO ODVOLANIA

Pondelok                      stránkové hodiny    od  8,00 h – 11,30 h    12,00 h  – 14,00 h                                                                            

Utorok                           nestránkový deň

Streda                            stránkové hodiny    od  8,00 h – 11,30 h      12,00 h – 14, 00 h                                                              

Štvrtok                           7,30 h  – 14,15 h na telefonickú objednávku

Piatok                             7,30 h  – 13,00 h na telefonickú objednávku 

 

Dňa 18.5.2020 v ranných hodinách sa uskutoční mimoriadny vývoz malých kontajnerov t.j. 120 a 130 litrových spred rodinných domov. Žiadame vlastníkov smetných nádob aby ich v určenom termíne, to je v pondelok 18.5.2020 vyložili pred svoje obydlia. Ďalší vývoz smetných nádob sa vykoná v obvyklom termíne, teda v najbližšiu stredu  20.5.2020.