Hlavné menu

Vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia sa ochorenia COVID-19 je budova obecného úradu až do odvolania uzatvorená.

Matričný úrad v Kanianke vybavuje len neodkladné matričné záležitosti:

  • úmrtie
  • narodenie dieťaťa v domácom prostredí
  • určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu
  • prijatie skoršieho priezviska po rozvode v prípade, že žiadateľovi plynie trojmesačná lehota.

Činnosti evidencie obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín sa na obecnom úrade vykonáva v pondelok a  v stredu v čase od 8,00 h do 11,00 h a to len žiadateľom s trvalým pobytom v obci Kanianka po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníčkou na tel. č. 046/5400615

V piatok 20.3.2020 pracovníci obce rozdávali na základe zverejneného oznamu  rúška osobám, ktoré nemali žiadne ochranné prostriedky.

Dnes 23.3.2020 pracovníci obecného úradu rozniesli do schránok ochranné rúška osobám starším ako 65 rokov v počte 618 kusov. Od zajtra 24.3.2020 bude obecný úrad roznášať ďalšie rúška pre osoby vo veku od 60 rokov.

V mene starostu obce ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, Jednote dôchodcov Slovenska v Kanianke a zamestnancom obecného úradu, ktorí pomohli pri zabezpečovaní materiálu, šití a roznášaní ochranných rúšok. Obec Kanianka zabezpečila pre svojich obyvateľov k dnešnému dňu 1800 ochranných rúšok a to komerčne a prostredníctvom dobrovoľníkov bezodplatne. Ešte raz všetkým, ktorí pomáhajú pri zvládaní tejto ťažkej situácie patrí  veľká vďaka

Kto akútne potrebuje rúško, môže sa telefonicky nahlásiť na telefónne číslo obecného úradu 5400615.

Obecný úrad Kanianka oznamuje, že dobrovoľníci z Kanianky a Slovenský červený kríž v Kanianke poskytujú pre osamelých seniorov, ZŤP, ľudí v karanténe, či inak imobilné osoby pomoc v podobe  donášky nákupu (potraviny, drogéria, lieky atď.)  do domu.
Môžete kontaktovať dobrovoľníčku p. Petru Hrebtovú na telefónnom čísle 0951 341 395 ,
alebo Slovenský červený kríž v Kanianke na tel. čísle 0950 389 281.

Žiadame všetkých, aby dodržiavali zásady minimálneho kontaktu, hygieny, nosenia rúšok atď. Obec Kanianka nezodpovedá za služby dobrovoľníkov, nakoľko sa jedná o vzťah neverejného charakteru a nezodpovedá za nakladanie s finančnou hotovosťou, či kvalitu poskytovaných služieb.

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Kanianka – časť ul. Košovská – II. Etapa “
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 45.800,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

 

Výzva na predkladanie ponúk

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_ Príloha č.3 ZoD Košovská II. Etapa

PD – Kanianka – časť ul. Košovská – II. Etapa

Upozornenie a zmena k Výzve