Hlavné menu

 

Dňa 18.5.2020 v ranných hodinách sa uskutoční mimoriadny vývoz malých kontajnerov t.j. 120 a 130 litrových spred rodinných domov. Žiadame vlastníkov smetných nádob aby ich v určenom termíne, to je v pondelok 18.5.2020 vyložili pred svoje obydlia. Ďalší vývoz smetných nádob sa vykoná v obvyklom termíne, teda v najbližšiu stredu  20.5.2020.

Veľkoobjemový komunálny odpad sa bude realizovať v dňoch  27. 4. 2020 až 7. 5. 2020

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách a v prípade zaplnenia budú opakovane odvážané.

Nebezpečný odpad typu staré farby, chemické látky, riedidlá, priemyselné hnojivá, motorové oleje, rozpúšťadlá, autobatérie , žiarivky a obdobné v uzavretých nádobách a fľašiach môžu občania osobne doniesť ku kotolni za obecným úradom dňa 27.4. 2020 až 7.5.2020 v čase od 8,00  h – 15,00 h. Nejedná sa o odpad typu azbest, krytiny a iný veľkoobjemový nebezpečný odpad, rovnako sa nejedná o lieky, ktoré sú povinní zhromažďovať a likvidovať prostredníctvom lekární. V zmysle zákona o odpadoch obce nezabezpečujú zber a likvidáciu automobilových pneumatík. Kovový odpad a odpad z dreva obyvatelia ukladajú vedľa veľkoobjemových kontajnerov. Biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad a elektroodpad sa do VOK umiestňovať nesmie !!! Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom a obecnou políciou, v prípade priestupku bude priestupcovi uložená pokuta na mieste.

Vážení  občania,

z dôvodu prísnych hygienických opatrení na predchádzanie šírenia koronavírusu Obec Kanianka pristúpila k  roznášaniu rozhodnutí za parkovacie miesta za rok 2020 do Vašich schránok od pondelka 27.4.2020 .

Ústrižok – doručenku z obálky podpíšte, vyplňte dátum a vhoďte do 7-mich dní odo dňa prevzatia do kontajnerovej schránky, ktorá je umiestnená pred vstupom do obecného úradu 

Úhradu dane za parkovacie  miesto  za rok 2020 realizujte prednostne bezhotovostnou formou, prevodom na bankový účet obce Kanianka uvedený v Rozhodnutí, kde sú všetky potrebné informácie pre platbu  internet bankingom. 

Pre tých, ktorí nemajú možnosť úhrady bezhotovostnou formou, môžu platbu vykonať  priamo v pokladni Obce Kanianka vždy iba v stredu od 6.5.2020 v čase:

                          od 08:00 hod. do 11:00 hod.

                          od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Prosíme občanov, aby využívali v tomto období služby obecného úradu iba v nevyhnutných prípadoch. Chceme ochrániť Vás, aj zamestnancov obecného úradu.

NA   OBECNÝ    ÚRAD    VSTUPUJTE   S    RÚŠKOM    A    OCHRANNÝMI    RUKAVICAMI.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Obecný úrad oznamuje, že priestory  Požiarnej zbrojnice v nájme sú prístupné pre nájomcov výhradne na individuálne účely.

Jednotlivci sa v nich môžu zdržiavať a vykonávať činnosti v zmysle platných nájomných zmlúv.

Zhromažďovanie osôb v priestoroch požiarnej zbrojnice je na základe rozhodnutia ÚKŠ SR zakázané až do odvolania.

Kontrolu dodržiavania uvedených podmienok vykonáva Eko Energia s.r.o., poverení zamestnanci obce a obecná polícia Kanianka.

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY  NA   ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR Zápis 2020

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2020 – podrobné informácie

Riaditeľka Materskej školy Kanianka, po dohode so zriaďovateľom Obce Kanianka a v súlade s platnou legislatívou určuje   zápis detí do Materskej školy Kanianka  pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

 od 04.5.2020 do 20.5.2020

Možnosti podania žiadosti:

Vyplnenú žiadosť 

  • Vložiť do schránky označenej „Zápis do MŠ“  pred vstupom do obecného úradu , alebo pred vstupom do MŠ pri dverách 
  • Zaslať mailom na adresu ms@kanianka.sk
  • Priniesť osobne bez prítomnosti detí  do MŠ  dňa 18.5.2020 v čase od 10,00 h  do 17,00 h.

Tlačivo – ŽIADOST DO MŠ KANIANKA 2020