Hlavné menu

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „ Zábradlia Kanianka“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 11.723,25 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

Na základe požiadavky a rokovania obce Kanianka s SAD Prievidza, neboli akceptované naše pripomienky a namiesto dvoch spojov o 7,00 h SAD zabezpečila jeden spoj so zvýšenou kapacitou cestujúcich. SAD akceptovala návrhy na všetky prípoje vlakov do Bratislavy a z Bratislavy. Grafikony na autobusové spoje sa pripravujú minimálne štvrťročne vopred, pričom železnice SR s nikým neprerokujú  vopred svoje zámery v oblasti vlakových spojov. Zmena grafikonov nie je v kompetencii obcí, grafikony SAD podliehajú  súhlasu TSK, ktorý zároveň dotuje SAD Prievidza. Všetky podnety, návrhy, či nedostatky v oblasti autobusovej dopravy zasielajte na:

SAD Prievidza a.s.
  Ciglianska cesta 1
971 36 Prievidza
telefón: +421 46 5406191
fax: +421 46 5426840
e-mail: sadpd@sadpd.sk

Obec bola upozornená, že prípadná zmena  grafikonu každej linky má ďalší dopad na naväzujúce spoje v iných smeroch, preto zodpovedná zamestnankyňa SAD musí zvážiť prípadné časové posuny. Podľa stanoviska SAD spoj, ktorý je vyťažený na 70% nie je ekonomický a z finančného hľadiska je pre SAD stratový.