Hlavné menu

Obec Kanianka príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta obecný policajt

Odborná spôsobilosť:

– § 25 ods. 1,2,3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Iné kritériá a požiadavky:

– vodičský preukaz skupiny „B“,

– zdravotná spôsobilosť,

– bezúhonnosť,

– samostatnosť a spoľahlivosť,

– znalosť legislatívy na úseku priestupkov

– znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky

Výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ;

Termín nástupu:   dohodou

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy 416,50 € + variabilná zložka v závislosti od skúseností v odbore.

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť :

– osobne do podateľne Obecného úradu Kanianka, SNP 583/1, Kanianka

– zaslať poštou na adresu: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka

OcÚ Kanianka oznamuje občanom, že oprava komunikácie Lesná,  Stará cesta a Nová 600 bude ukončená tento mesiac. V prípade , že sú niekomu známe nedostatky, alebo iné závady v súvislosti s opravou uvedených komunikácií, nech ich nahlási na mailovú adresu  ocu.kanianka@stonline.sk

Na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , k.ú. Kanianka, nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože do OVS sa žiaden uchádzač neprihlásil. 

       

 

Na základe ďalšieho vykonaného laboratórneho vyšetrenia bolo zistené, že vo vzorke vody odobratej dňa 31.07.2018 vo VN Kanianka zvýšené množstvo cyanobaktérii /sinice/naďalej pretrváva, preto z hľadiska ochrany zdravia nedoporučujeme kúpanie.
RÚVZ – odd.HŽP Prievidza