Hlavné menu

Oznamujeme občanom, že dňa 19.7.2021 otvárame obecnú vývarovňu na ulici Nová 596/14 v Kanianke. Stravovanie je určené pre verejnosť. Každý, kto bude mať záujem sa môže nahlásiť u vedúcej vývarovne p. Ing. Soni Raffayovej osobne alebo na t. č. :  0948 716 883. Stravu si je potrebné vopred nahlásiť a uhradiť mesiac dopredu. Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné vždy, najneskôr deň vopred  a to do 8 hod. ráno, telefonický alebo formou sms na čísle 0948 716 883. Uhradiť stravné môžete v hotovosti na prevádzke vo vývarovni, alebo bankovým prevodom. Cena obedového menu je 3,50€ pre verejnosť a pre dôchodcov od 62 r., ktorí sa preukážu OP je cena 3€. Obedy je možné zjesť na mieste v jedálni, alebo si ho dať zabaliť do obedára.

Radi Vás privítame v našej prevádzke.

Jedálny lístok:

19.7.2021-25.7.2021

26,7,2021-30,7,2021

Na obrázku môže byť vonkuOpis fotky nie je k dispozícii.Na obrázku môže byť stôl a interiér

Obec Kanianka oznamuje občanom sídliskovej časti – vlastníkom bytov v bytových domoch na ulici Nová, Bojnická, Lúčna, Májová, SNP , že si môžu v dňoch:  utorok 13.7.2021 , štvrtok 15.7.2021 a piatok 16.7.2021  v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.  a v stredu 14.7.2021 v čase od  10:00 hod. do 17:30 hod. vyzdvihnúť 6 litrové vedierka a bio rozložiteľné sáčky na ul. Nová 596 – priestory vývarovne  u Ing. Soni Raffayovej.

Každý vlastník bytu na protipodpis dostane jedno vedierko na zhromažďovanie jedálenských zbytkov a dve rolky rozložiteľných sáčkov.  Vlastníkov rodinných domov sa tento oznam netýka, nakoľko sú povinní BRO kompostovať. Kuchynské zbytky sa umiestňujú do hnedých kontajnerov s nápisom BIO, ktoré oprávnená zberová spoločnosť vynáša raz za 7 dní.

Obecný úrad oznamuje občanom, že po sídliskovej časti obce sú rozmiestnené nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Žiadame občanov, aby do nádob nevhadzovali igelitové sáčky a odpad, ktorý tam nepatrí.

Obecný úrad v Kanianke oznamuje občanom, že zberný dvor na ul. Lazianska cesta bude otvorený každú stredu v čase od 9,00 hod do 16,30 hod.

Nakoľko pokračuje výstavba II. etapy, zberný dvor funguje v obmedzenom režime. Preto žiadame obyvateľov obce, aby rešpektovali pokyny zamestnanca obce a stavbyvedúceho. Pri dovoze odpadu na zberný dvor sa občan obce preukazuje občianskym preukazom. Odpad, ktorý môže bezplatne doviezť je limitovaný a jedná sa o:

  • nábytok (v rozobratom stave, samostatne kovové časti, samostatne drevené časti, samostatne iné časti)
  • elektroodpad v nerozobratom stave, monitory nesmú byť rozbité
  • drevený odpad a odpad zo záhrad (BRO okrem jedálenských zbytkov)

Spoplatnený je:

  • drobný stavebný odpad (okrem okien), na 1 obyvateľa a rok je možné doviezť 1 tonu, alebo 1 m3/obyvateľ. Cena zodpovedá skutočným nákladom, ktoré obci vyúčtuje zberová spoločnosť. Pokiaľ stavebný úrad v rozhodnutí určil likvidáciu stavebného odpadu na náklady stavebníka, odpad likviduje stavebník samostatne na vlastné náklady, nie na zbernom dvore.

Odpad odoberá obec len od obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce Kanianka, ktorý majú vysporiadané všetky záväzky voči obci.