Hlavné menu

Oznamujeme občanom, že  z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR  bude obecný úrad v Kanianke  pre verejnosť   od  8. 2. 2021  19.3.2021   ZATVORENÝ.

Stránkový deň na matričnom úrade a v pokladni bude zabezpečený každú stredu od 8,00 do 16,00 hodiny

V prípade vybavovania úmrtia blízkej osoby volajte na matričný úrad – tel. číslo 046/5186035, 046/5400615 p. Belanová. Žiadosti, alebo inú poštu, ktorú  potrebujete vybaviť, predložte v písomnej forme  poštou, resp. vhodením  do schránky pri obecnom úrade, alebo mailom na adresu:  obec@kanianka.sk

Prípadné iné informácie na tel. č.:
046/5186030 – sekretariát
046/5186031 – miestne dane a poplatky
046/5186032 – stavebný úrad

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov, aby počas nasledujúcich dní striktne dodržiavali platné nariadenia a nehľadali možnosti výnimiek vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne a prítomnosť rýchlejšie sa šíriaceho vírusu COVID 19- britská mutácia. Po stabilizácií epidemiologickej  situácie bude možné povoliť vyučovací proces v školských zariadeniach.

Mgr.etMgr. Zuzana Tornócziová, MPH,MHA
regionálna hygienička a generálna tajomníčka
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach

 

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina oznamuje, že dňa 9.2.2021 do 8:30 hod. do 13:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Prerušenie distribúcie sa týka bytových domov na uliciach:

Nová 598

Májová 429 – 436

Nová 596 – Stredisko sociálnych služieb

Pod vinicou 424 – 426

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 1.februára 2021 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90dní od nadobudnutia psa. Pri uhynutí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať tzv. čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2021.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

 

Do 1.februára 2021 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2020.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Poučenie KO

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2020
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Potvrdenie od zam. SK

Potvrdenie zam. zahraničie

Žiadosť-na-zníženie-poplatku KO

Žiadosť-na-vrátenie-preplatku-KO  –  vypĺňa sa v prípade, že bol zaplatený 2x

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané.  Žiadosti, ktoré zasielate emailom musia byť naskenované s podpisom.

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.