Hlavné menu

Výrub dreviny je možné vykonať najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára za predpokladu, že je výrub dreviny odôvodnený. V inom období je výrub zakázaný okrem výnimiek. Súhlas na výrub v rámci k.ú. Kanianka vydáva orgán ochrany prírody (obec Kanianka) na základe žiadosti podanej najmenej 60 dní pre plánovanou činnosťou.

V prípade zistenia porušenia zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týkajúcich sa výrubu drevín Vám môže byť uložená pokuta.

V súvislosti so zápisom GP – nové usporiadanie pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Panský háj – IV. stavba IBV oznamujeme občanom, aby nepodávali žiadosti o odkúpenie pozemkov, nakoľko sú bezpredmetné. Odpredaj sa bude realizovať v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prednostne obchodnou verejnou súťažou alebo dražbou. Podmienky budú v dostatočnom predstihu zverejnené v tlači, na webových stránkach obce a na stránke reality.sk atď. O ďalšom postupe rozhodne Obecné zastupiteľstvo.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V KANIANKE NA ŠK.ROK 2022/2023

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH  11.5.-12.5.2022

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Súčasťou žiadosti je aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia.

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach obce Kanianka.

Termín podávania  žiadostí je od 11.mája do 12. mája 2022.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 22-23.

ŽIADOSŤ o prijatie do MŠ rok 2022/2023

Obec Kanianka Vás pozýva na

STAVANIE MÁJA

v sobotu 30. apríla 2022 o 17:00 hod na námestí pri obecnom úrade.

Vystúpi FS Košovan.

 Od 18:00 do 21:00 hod Vás pozývame na krátku prvomájovú veselicu, pod holým nebom v areály amfiteátra pri priehrade. Zabaví Vás DUO BAND.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie ruší.

Jednoizbový byt č. 20 vo vchode č. 11 na 5. podlaží, v bytovom dome na ulici Školská súpisné č. 589 v podiele 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka parc. CKN č. 1674/313

za vyvolávaciu cenu 45.000 € (štyridsaťpäťtisíc EUR), čo predstavuje minimálnu vyvolávaciu cenu za predmet predaja s príslušenstvom.

Podmienky predaja sú zverejnené na webe obce Kanianka:  http://www.kanianka.sk/2013/01/09/obchodnasutaz6/