Hlavné menu

Veľkoobjemový komunálny odpad sa bude realizovať v dňoch 11.4.2018 , 13.4.2018 a 16.4.2018
a následne podľa potreby obyvateľstva.

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách a v prípade zaplnenia budú opakovane odvážané.

Nebezpečný odpad typu staré farby, chemické látky, riedidlá, priemyselné hnojivá, motorové oleje, rozpúšťadlá, autobatérie , žiarivky a obdobné v uzavretých nádobách a fľašiach môžu občania osobne doniesť ku kotolni za obecným úradom dňa 11.4.2018 v čase od 8,00  h – 18,00 h.

Nejedná sa o odpad typu azbest, krytiny a iný veľkoobjemový nebezpečný odpad, rovnako sa nejedná o lieky, ktoré sú povinní zhromažďovať a likvidovať prostredníctvom lekární. V zmysle zákona o odpadoch obce nezabezpečujú zber a likvidáciu automobilových pneumatík. Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom.

Nakoľko niektorí občania predovšetkým v časti novej IBV sú proti výstavbe zberného dvora, alebo za jeho posunutie ďalej od komunikácie, vyzývame občanov obce Kanianka, ktorí podporujú výstavbu zberného dvora, aby svoj názor vyjadrili v petícii. Petičné hárky sú umiestnené vo vestibule obecného úradu a kultúrnom dome v Kanianke, v MŠ Kanianka.

 

Text petície:

„My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa v obci Kanianka vybudoval zberný dvor na pozemkoch bývalej skládky odpadu v smere na Lazany. Sme názoru, že separácia a kultúrne nakladanie s odpadmi je prioritou tejto obce a že nie je vhodné separovaný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zhromažďovať v centre obce, v blízkosti fary a v blízkosti kaplnky. Sme za to, aby spracovaný projekt a umiestnenie zberného dvora ostali zachované.“

Takto vyzerala skládka odpadu, kde má byť vybudovaný zberný dvor

Bývalá skládka odpadu pri odbočke na IBV Kanianka

Bývalá skládka odpadu pri odbočke na IBV Kanianka

Posted by Ing. Ivor Husár on 26. marec 2018

Obec Kanianka pripravuje vybudovanie zberného dvora v lokalite na bývalej skládke odpadu vedľa hlavnej cesty v smere na Lazany. Jedná sa o ekologicky zaťažené pozemky vo vlastníctve obce, ktoré nie je možné inak využiť.  Touto cestou sa obraciame na občanov, aby k tejto investícii vyjadrili svoj negatívny, alebo pozitívny názor na mailovú adresu ocu.kanianka@stonline.sk do 29.3.2018.

Prípadní záujemcovia sa môžu   oboznámiť s projektovou dokumentáciou  22.3.2018 o 13,00 hod., 26.3.2018 o 13,00 hod a 28.3.2018 o 16,00 hod. u Ing. Martina Badáka.

SO-04_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-04_TECHNICKÁ_SPRÁVA_01

SO-05_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-05_TECHNICKÁ_SPRÁVA_01

SO-09_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-09_TECHNICKÁ_SPRÁVA_01

SO-10_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-10_TECHNICKÁ_SPRAVA_01

Sprievodná a Súhrnná technická správa

Zberný dvor Kanianka situácia

PODROBNÁ_SITUÁCIA_IV – zberný dvor

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA 2018

Dňa 29. 3. 2018   sa  uskutoční „ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v čase od 8,00 – 15,30 hod., kde   si môžu rodičia  so svojimi deťmi prezrieť areál školy, oboznámiť sa s prostredím materskej školy a zároveň si  zapísať svoje dieťa do MŠ.