Hlavné menu

Kalendár obce Kanianka si môžu záujemcovia zakúpiť v kancelárii Domu kultúry Kanianka.

Obec Kanianka oznamuje výsledok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytového priestoru v obytnom bloku 589/7 na ulici Školská v Kanianke.
Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do 21.11.2017 do 11,30 h .
Vyhodnotenie súťaže: 29.11.2017.
Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden uchádzač. Komisia po preštudovaní predloženého návrhu
navrhla obecnému zastupiteľstvu ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže Bronislavu Šimkovú. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesením 368/2017 zo dňa 29.11.2017 ako najvhodnejšieho uchádzača: Bronislavu Šimkovú, Bojnická cesta 594/26, 972 17 Kanianka.

Obec Kanianka príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta obecný policajt

Odborná spôsobilosť:

– § 25 ods. 1,2,3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Iné kritériá a požiadavky:

– vodičský preukaz skupiny „B“,

– zdravotná spôsobilosť,

– bezúhonnosť,

– samostatnosť a spoľahlivosť,

– znalosť legislatívy na úseku priestupkov

– znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky

Výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ;

Termín nástupu:   dohodou

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť :

– osobne do podateľne Obecného úradu Kanianka, SNP 583/1, Kanianka

– zaslať poštou na adresu: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka

Obec Kanianka zverejňuje :

V zmysle § 9a) odsek 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer zámeny z časti obecnej parcely reg. „C“ č. 2104/1 – o celkovej výmere 460 m2 za parcelu reg. „C“ č. 2120/4 – trvalé trávnaté porasty o výmere 460 m2 vo vlastníctve Petra Mokrého bytom Seč. č. 8, z dôvodu zistenia vecného bremena na parcele Petra Mokrého, ktorú získal zámenou s obcou na základe uznesenia OZ č. 377/2013. Náklady spojené so zámenou hradí žiadateľ.

Alebo:

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí obec Kanianka zverejňuje zámer prevodu vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa   a to časti obecnej parcely reg. „C“ č. 2104/1 – o celkovej výmere 460 m2 za parcelu reg. „C“ č. 2120/4 – trvalé trávnaté porasty o výmere 460 m2 vo vlastníctve Petra Mokrého bytom Seč. č. 8, z dôvodu zistenia vecného bremena na parcele Petra Mokrého, ktorú získal zámenou s obcou na základe uznesenia OZ č. 377/2013. Náklady spojené so zámenou hradí žiadateľ.

 

V Kanianke, dňa 14.11.2017

 

Problém obchvatu Prievidze sa netýka len Prievidžanov, ale všetkých, ktorí do Prievidze prichádzajú za prácou, športom, kultúrou alebo cez Prievidzu len prechádzajú.

Obec Kanianka túto petíciu podporuje.

Petíciu môžete podporiť dvomi spôsobmi, a to buď:

  1. Podpísaním petičného hárku, ktorý je umiestnený na obecnom úrade, v Dome kultúry, v Základnej škole, Materskej škole.
  2. Petíciu je možné podporiť aj elektronicky. Na stránke http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidza-spusta-peticiu-za-okamzite-budovanie-obchvatu/ nájdete všetky potrebné informácie.