Hlavné menu

Vážení občania.

V súvislosti s nadmerným výskytov psích exkrementov vykonáva obecná polícia v Kanianke kontrolu evidenčných známok psov a úhradu dane za psa. Bolo zistené, že množstvo osôb, ktoré dlhodobo chovajú psy na území obce Kanianka nepriznali daň za psa a zvieratá chovajú na čierno.
Obecná polícia v Kanianke vyzýva občanov, aby v prípade zistenia skutočnosti, že pes nie je prihlásený, oznámili túto skutočnosť na e-mail obce ocu.kanianka@stonline.sk, alebo obecnej polície ocp.kanianka@centrum.sk, resp. na tel. čísla 0905 650283, 5400615, alebo na mieste prvého kontaktu na obecnom úrade Kanianka.
Nahlasovatelia majú zaručenú anonymitu.
Miesta držiteľov psov je možné overiť v priloženej tabuľke.
ZOZNAM PSOV

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom: „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov obce“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH do 5000,00 € verejných prostriedkov
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva stravovanie

Cenová ponuka

Zmluva stravovanie