Hlavné menu

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom: „Spevnené plochy a osvetlenie na odstavnej ploche Nová 596“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 61.058,08 €.
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktá osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

Zmluva_o_dielo

Zadanie_-_SO-01_Spevnené_plochy

Zadanie_-_SO-04_Verejné_osvetlenie

Projektová_dokumentácia

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom:„Fitness park Kanianka“
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: cca 14.000 €.
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktá osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

výzva

foto

Zmluva_o_dielo