Hlavné menu

Do obchodnej verejnej súťaže o nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , k.ú. Kanianka, (bývalá posilňovňa) nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože do OVS sa žiaden uchádzač neprihlásil. 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY  NA   ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Kanianka, po dohode so zriaďovateľom Obce Kanianka a v súlade s platnou legislatívou určuje   zápis detí do Materskej školy Kanianka  pre školský rok 2019/2020 nasledovne:

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

od 04.03. 2019 – do 29. 03. 2019 v čase od 10,00 hod. – 15,30 hod

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Materská škola Kanianka , ul. Pionierov 82/6

 

ŽIADOSŤ DO MŠ KANIANKA 2019 – tlačivo

Deň otvorených dverí – pozvánka