Hlavné menu

Do obchodnej verejnej súťaže o nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , k.ú. Kanianka, (bývalá posilňovňa) nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože do OVS sa žiaden uchádzač neprihlásil. 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY  NA   ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Kanianka, po dohode so zriaďovateľom Obce Kanianka a v súlade s platnou legislatívou určuje   zápis detí do Materskej školy Kanianka  pre školský rok 2019/2020 nasledovne:

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

od 04.03. 2019 – do 29. 03. 2019 v čase od 10,00 hod. – 15,30 hod

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Materská škola Kanianka , ul. Pionierov 82/6

 

ŽIADOSŤ DO MŠ KANIANKA 2019 – tlačivo

Deň otvorených dverí – pozvánka

Na základe záverov verejného zhromaždenia k digitalizácii obce zverejňujeme tlačivo na súhlasné stanovisko umiestnenia telekomunikačnej prípojky pri budovaní FTTH siete. Po jeho vypísaní ho môže každý vlastník nehnuteľnosti vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do obecného úradu. Jeho odovzdanie spoločnosti Slovak Telekom zabezpečí obecný úrad.

Tlačivo