Hlavné menu

pozvánka

xlsProgramový rozpočet príjmy k 31.12.2014

xlsProgramový rozpočet výdavky k 31.12.2014

xlsRozpočtové opatrenia 2014-4

xlsProgramový rozpočet príjmy 2014 – úprava č. 4

xlsProgramový rozpočet výdavky 2014 – úprava č. 4

Správa auditora k UZ za rok 2014

docZáverečný účet obce za rok 2014

xlsRozpočet 2015 príjmy – úprava č.2

xlsRozpočet 2015 výdavky – úprava č. 2

xlsRozpočtové opatrenia 2015-2

PLÁN kontrolnel činnosti na 2. polrok 2015

docVZN vodovody a odpadové vody

docZverejnenie zámeru prevodu obecného majetku

Obecný úrad Kanianka oznamuje zmenu úradných hodín od 2. 3.2015 nasledovne:

Pondelok: 7,30 h – 16,00 h

Utorok: 7,30 h – 16,00 h

Streda: 7,30 h – 16,30 h

Štvrtok : 7,30 h – 16,00 h

Piatok: 7,30 h – 13,00 h


Obedná prestávka: 11,30 h – 12,00 h

Od roku 2015 sa otvára nové programovacie obdobie, v ktorom obec Kanianka a ostatné inštitúcie môžu získať eurofondy len na základe spracovaných dokumentov, pričom jedným z nich je aj plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V súčasnosti pripravujeme tento dokument. Pre jeho zhotovenie je potrebné spracovať množstvo štatistických údajov a informácií. Rovnako si dokument vyžaduje súčinnosť organizácií a jednotlivcov. Vzhľadom k uvedenému Vás zdvorilo žiadame , aby ste boli nápomocní pri spracovaní formuláru. Vyplnený formulár doručte na obecný úrad v termíne do 15.8.2014 na emailovú adresu.

docFormular pre obyvatelov