Hlavné menu

Verejné obstarávanie

1 2 3 15

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „ Oprava miestnych komunikácií v obci Kanianka – Stará cesta a Lesná ulica “
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH do 117.500 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva na predkladanie ponúk

zmluva

Výkaz výmer

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom: „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov obce“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH do 5000,00 € verejných prostriedkov
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva stravovanie

Cenová ponuka

Zmluva stravovanie

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom: „Spevnené plochy a osvetlenie na odstavnej ploche Nová 596“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 61.058,08 €.
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktá osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

Zmluva_o_dielo

Zadanie_-_SO-01_Spevnené_plochy

Zadanie_-_SO-04_Verejné_osvetlenie

Projektová_dokumentácia

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom:„Fitness park Kanianka“
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: cca 14.000 €.
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktá osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

výzva

foto

Zmluva_o_dielo

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom:Povrchová úprava náter stĺpov verejného osvetlenia
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:
od 174 € s DPH/ kus stĺpu VO €.

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktá osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

 

výzva

Zmluva

1 2 3 15