Hlavné menu

Oznamy MŠ

Milí rodičia, zverejňujem pokyny k nástupu detí do MŠ v školskom roku 2016/2017

  1. 1.Školský rok sa začína 5.9.2016 t. j. streda .
  1. Nástup detí do MŠ je od 6,00 – 8,00 hodiny.
  2. Deti, ktoré ešte MŠ nenavštevovali, si prinesú so sebou potvrdenie od lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni.
  3. Deti, ktoré ešte nenavštevovali MŠ sú prijaté na adaptačný pobyt , kde sa riadime podľa vypracovaného adaptačného programu. Deti sa adaptujú na prostredie MŠ postupne –1. deň 1 hodina , ktorá sa postupne predlžuje podľa reakcií detí , o čom rozhoduje učiteľka na triede.
  4. V deň nástupu do MŠ je potrebné priniesť deťom prezuvky a pyžamo. Ostatné pokyny sú pripravené na oznamovacích tabuliach v šatniach detí pri každej triede.
  5. O organizácii a poplatkoch sa rodičia dozvedia na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční 7.9. 2016 o 15,30 v jedálni MŠ.
  6. Oznam o rodičovskom združení zverejním samostatne prílohou, ktorého budú dokumenty / školský poriadok, plán aktivít …/, ktoré si rodičia môžu preštudovať a na rodičovskom združení sa k nim môžu potom vyjadriť.

 

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE DŇA 07. 09. 2015 O 15,30 HOD. SA KONÁ PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MATERSKEJ ŠKOLE V JEDÁLNI.

ÚČASŤ RODIČOV JE NUTNÁ!

PROGRAM :

1.OBOZNÁMENIE SA SO ŠKOLSKÝM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM, PLÁNOM PRÁCE ŠKOLY, VNÚTROŠKOLSKÝM PORIADKOM

2.OBOZNÁMENIE S VNÚTORNOU ORGANIZÁCIOU A ČINNOSŤOU ŠKOLY V ŠK.ROKU 2015/2016

3.RÔZNE

4.DISKUSIA

5.UZNESENIE A ZÁVER

 

Rodičia sa môžu s jednotlivými dokumentmi oboznámiť prostredníctvom internetovej stránky Obce Kanianka .

školský poriadok 2015-2016 KANIANKA

revidovany škvp Kanianka

Plavecký výcvik

Výučba anglického jazyka