Hlavné menu

Úradná tabuľa

1 2 3 12

Obec Kanianka 

v súlade § 9a ods. 1) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválené uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019, zverejňuje

zámer prevodu majetku obce   v k.ú Kanianka,  obec Kanianka, okres Prievidza a to časti parc. CKN č. 1674/3 cca o výmere 150 m2

 

Pozvánka:

pozvánka november

Materiály:

PLÁN kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 – návrh

príjmy 2020 – úprava č. 3

výdavky 2020- úprava č. 3

Návrh VZN 9-2020 o poplatku

Návrh VZN 10-2020 dotácie škola a školské zariadenia

Návrh VZN 11-2020 o odpadoch

  • pripomienky v čl. 4 ods. 7

„Nádoby sa budú vyvážať s frekvenciou vývozu raz za  2 týždenne a v zmysle podmienok určených dotknutými právnymi predpismi“.

1 2 3 12